ارسال به دوستان

افزودنی های مجاز ... Additives Permissible

این مجموعه روایتگر حضور ناشناسانی است که با زندگی روزمره ما مانوس شده اند و رفتارهایی را نشان می دهد که آگاهانه و یا ندانسته در حال تعامل با عناصر متضاد هستند ...
"افزودنی های مجاز" به همزیستی مسالمت آمیز اندیشه های متفاوت در کنار هم اشاره دارد و باورهایی را مطرح می کند که برخی از آنها میزبانند و بعضی دیگر میهمان، اما ناخوانده ...
میزبان بدون آنکه مهلت شناسایی غریبه ها را بیابد آنها را در حریم خود پذیرفته و حالا در این غافلگیری، نه جرات نادیده گرفتن گذشته خویش را دارد و نه حق انتخابی برای چشم پوشی از جذابیتهای موقعیت پیش آمده
پس به ناچار تلاش می کند تا شاید بتواند روزی میهمان را از آن خود کند
----------------------------------------------------------------------------------------
Additives Permissible
This collection depicts the presence of the anonymous ones familiar with our routinelife and implies the behaviors knowingly or unknowingly interacting with contradictory factors.
Additives permissible imply the peaceful coexistence of different thoughts and propound some beliefs of which some are hosts and some uninvited.Without standing a chance to know strangers, the host should receive them in their sanctum; and, now, in bafflement, not only doesn’t the host dare to conniv

jlhsdvd nubsdb jwsljhsd slujhvdcvdc lsdclhswlhvscl lsjcv

Photo:مدیریت سایت
ID:30130
Date:18:40 09/04/1397

DARIUSH KIANI

PHOTOGRAPHER

Fine Art